Wil je graag weten welke subsidiemogelijkheden er zijn op het gebied van landschapsbeheer, neem dan contact op met de VSR coördinator via coordinator@rijnstromen.nl

Dan kunnen we kijken welke mogelijkheden er zijn voor jouw specifieke project en hoe de VSR je kan helpen. 

Binnen het subsidiestelsel Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (afgekort ANLb) zijn mogelijkheden voor vergoedingen voor het beheer van agrarische natuur en landschapselementen.

Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer

Voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer, afgekort ANLb, zijn gebiedscollectieven van belang. VSR vormt samen met vijf andere agrarische natuurverenigingen uit het rivierengebied van Gelderland het Collectief Rivierenland. Voor meer informatie over dit collectief zie http://collectiefrivierenland.nl

In  het ANLb gaat het vooral om het in stand houden en verbeteren van het leefgebied voor diverse diersoorten, de zogenaamde ‘doelsoorten’. Doelsoorten in het werkgebied van de VSR zijn bijvoorbeeld de kamsalamander (hiervoor zijn ‘kikkerpoelen’ met nabijgelegen bosjes erg belangrijk), de steenuil (maakt graag gebruik van oude boomgaarden en oude knotbomen) en diverse andere vogelsoorten. Dit zijn met name soorten die profiteren van de landschapselementen met kruidenrijke grasland- of akkerranden, waar zij broeden en tevens beschutting en voedsel vinden.  

Het is belangrijk om een samenhangend netwerk van landschapselementen, bestaande uit opgaande begroeiing, struwelen en ruigten, akker- en graslandranden, poelen/kolken en hoogstamboomgaarden te beheren. Hier profiteren de doelsoorten het meest van. Geïsoleerd liggende landschapselementen kunnen daarom niet mee doen met het ANLb.

Voor weidevogels zoals de grutto en tureluur wordt in het Duivense en Zevenaarse Broek een weidevogelgebied beheerd. Weidevogels hebben graag een open landschap met overwegend grasland dat vochtig en kruidenrijk is. Plas-dras situaties zijn interessante biotopen voor weidevogels. Naast plas-dras biotopen worden percelen met kruidenrijk grasland en grasland met een late maaidatum beheerd. Tevens worden nesten beschermd. De weidevogelwerkgroep heeft een zeer belangrijke rol in het beheer van deze weidevogels.         

Heb je interesse in agrarisch natuur- en landschapsbeheer, neem dan contact op met de VSR-coördinator via coordinator@rijnstromen.nl