De VSR is in 1999 opgericht en heette toen Vereniging Streekbeheer Rijnstrangen. Aanleiding van de oprichting was de belangstelling onder een aantal betrokkenen om de streekbevolking blijvend te betrekken bij het agrarische natuur- en landschapsbeheer en de ontwikkelingen hieromtrent in het Rijnstrangengebied. In de eerste jaren is een 14 km lange struinroute (Gangen door Rijnstrangen) tot stand gekomen dankzij de inzet van leden.  Het werkgebied van de vereniging is inmiddels een stuk uitgebreid en de naam is veranderd in Vereniging Streekbeheer Rijnstromen.

De vereniging telt ca. 155 leden, waaronder agrariërs, grondeigenaren en –gebruikers en streekbewoners die zich betrokken voelen bij het landschapsbeheer.

De leden van de VSR houden zich bezig met allerlei activiteiten in het landelijk gebied, gericht op het in stand houden en het ontwikkelen van natuur- en landschapswaarden. De leden voeren bijvoorbeeld de aanleg en het onderhoud van knotbomen, hagen, poelen en singels uit. Een aantal agrariërs voert aangepast beheer uit in het weidevogelgebied Duivense en Zevenaarse Broek.  Om de streek meer aantrekkelijk te maken voor zowel bijen, andere insecten als voor inwoners en toeristen, wordt het inzaaien van akkerranden met bloemenmengsels gestimuleerd.
Leden van de vereniging kunnen  projecten uitvoeren op het gebied van landschapsbeheer voor diverse opdrachtgevers zoals gemeenten, waterschappen, bedrijven, particulieren en boeren. 

Een aantrekkelijk en karakteristiek landschap versterkt de identiteit van de streek. Voor de inwoners zelf is het prettig wonen, werken en recreëren in de streek.  Een karakteristiek landschap kan ook grote aantrekkingskracht uitoefenen op  bezoekers (recreanten en toeristen) van buiten de streek. De leden van de VSR dragen dus ook hun steentje bij aan het bevorderen van plattelandstoerisme.

Neem gerust contact met ons op als je wilt weten wat de VSR voor je kan betekenen.