In het Duivense en Zevenaarse Broek werken weidevogelvrijwilligers, boeren, loonwerkers en VSR samen om weidevogels te beschermen. De weidevogelvrijwilligers zijn in het broedseizoen druk om nesten te zoeken. Er worden afspraken gemaakt met agrariërs en loonwerkers om deze nesten te beschermen. Zo kunnen er zoveel mogelijk eieren uitkomen en jongen grootgebracht worden.

In het Duivense en Zevenaarse Broek zijn verschillende stukken grond plasdras gemaakt. Het water trekt de weidevogels aan. Ze kunnen hier voedsel vinden voordat ze beginnen met nesten maken en broeden. Om de plasdras heen worden percelen met kruidenrijk grasland en grasland met een late maaidatum beheerd. Hier kunnen de kuikens voedsel vinden en zich verschuilen voor predatoren.

De soorten weidevogels die in het gebied beschermd worden zijn: grutto, kievit, scholekster, tureluur en wulp. De meeste weidevogelsoorten zijn alleen in het broedseizoen in het gebied aanwezig. Ze overwinteren in warmere gebieden.

Om een zo goed mogelijk weidevogelbeheer uit te voeren is het nodig om nesten in bouwland en grasland te beschermen en om te zorgen voor voldoende voedsel en beschutting voor de kuikens. Dan is de kans het grootst dat de kuikens opgroeien tot volwassen vogels. Het gunstigst is als de weidevogels (op relatief korte afstand) alles kunnen vinden wat ze nodig hebben. Nattere plekken in de vorm van plasdras en/of greppels, stukken met korter en langer gras en percelen en stroken met kruidenrijk grasland waar insecten leven die als voedsel dienen.